Pravidla seriálu Kolo pro život 2020

Kompletní aktuální znění pravidel letošního ročníku včetně bodovací tabulky

 

Pravidla KPŽ 2020

Obsah

1. Seriál Kolo pro život (KPŽ)

     1.1. Termínová listina KPŽ

     1.2. Vyplnění přihlášek a registrace

     1.3. Věkové kategorie závodníků v seriálu KPŽ

     1.4. Řazení na startu a start

     1.5. Výpočet průměrného bodové hodnocení

     1.6. Vyhlášení vítězů na jednotlivých závodech KPŽ

     1.7. Občerstvovací a technické zóny

          1.7.1. Občerstvovací zóny

          1.7.2. Technické zóny

          1.7.3. Vybavení závodníků

     1.8. Porušení pravidel seriálu KPŽ, podání protestu a etický kodex

          1.8.1. Závodník porušuje pravidla

          1.8.2. Etický kodex

          1.8.3. Podání protestu

2. Sportovní soutěže v rámci seriálu KPŽ – Prestige Trophy 2020

     2.1. Prestige Trophy Maraton

     2.2. Prestige Trophy Classic

     2.3. Team Prestige Trophy

          2.3.1. Team Prestige Trophy Race

          2.3.2. Team Prestige Trophy Hobby

     2.4. Soutěž zaměstnanců FS České spořitelny

     2.5. Pravidla bodování soutěží Prestige Trophy

          2.5.1. Kategorie Prestige Trophy

     2.6. Hodnocení soutěží Prestige Trophy

     2.7. Vyhlášení Prestige Trophy

     2.8. Podání protestu proti pořadí v Prestige Trophy

3. Trasa D – Family jízda

     3.1. Rodinné teamy

4. Junior Trophy (JT)

     4.1. Bodování JT

     4.2. Řazení na startu JT

     4.3. Systém startů a měření JT

     4.4. Vyhlášení JT

     4.5. Podání protestu proti pořadí v Junior Trophy 2020 

5. Junior Trophy Marathon (JTM)

6. Gravel & MTB Rally 

7. E-Bike

8. Jízda dvojic

1. Seriál Kolo pro život (KPŽ) 

1.1. Termínová listina KPŽ

Kolo pro život 2020

Trasy

Praha - Karlštejn Tour (Dobřichovice)

B ● C ● D ● JT

Berounský MTB maraton (Beroun)

B ● C ● D ● JT

Mladá Boleslav Tour (Mladá Boleslav)

B ● C ● D ● JT ● JTM

Orlík Tour (Vystrkov)

B ● C ● D ● JT ● JTM

Vrchlabí - Špindl Tour (Špindl)

B ● C ● D ● JT

Bikemaraton Drásal (Holešov) UCI trasa A

A ● B ● C ● D ● JT

ČT Trans Brdy (Řevnice) UCI trasa A

A ● B ● C ● D ● JT ● JTM

Šumavský MTB maraton (Zadov)

B ● C ● D ● JT ● JTM

Hustopeče Agrotec Tour (Hustopeče)

B ● C ● D ● JT ● JTM

Vysočina Arena Tour (NMNM) UCI trasa A

A ● B ● C ● D ● JT ● JTM

Manitou Železné hory (Chrudim)

B ● C ● D ● JT

Znojmo Burčák Tour (Znojmo)

B ● C ● D ● JT

Plzeňská MTB 50 (Plzeň)

B ● C ● D ● JT

Oderská Mlýnice (Klokočůvek u Oder)

B ● C ● D ● JT ● JTM

Ralsko Tour (Ralsko – letiště Hradčany)

B ● C ● D ● JT ● JTM ● GB

 

Partnerské závody 2020

partner Kolo pro život 2020

Trasy 

MALEVIL CUP by Author (Jablonné v Podještědí)

A ● B ● C ● D

FANATIK (Plzeň)

 

FORCE OBR DRÁSAL (Holešov)

O

Salzkammergut Trophy (Bad Goisern AUT)

 

Gravel & MTB Rally (NMNM) - Vysočina Arena Tour

GB ● MTB

LAWI TOUR CLASSIC (Vinařice u Dobrovice)

 

TRANS BRODY (Zvole u Prahy)

 

 

 1.2. Vyplnění přihlášek a registrace

Přihlašování na závod probíhá pomocí registračního systému (RS) na www.kolopro.cz Dále v místě závodu pomocí jednotného přihlašovacího formuláře a terminálu.  

Každý účastník je odpovědný za správné a úplné vyplnění údajů v RS a přihlášky na prezenci v místě závodu. Za nezletilé dítě tuto správnost stvrzuje na místě svým podpisem zákonný zástupce.

V případě, že jsou závodníkovy osobní údaje již v RS, je nutné vyplnit i přidělené číslo registrace. Pokud si tyto údaje závodník nepamatuje, lze kontaktovat přímo pořadatele KPŽ (info@kolopro.cz). Na jednotlivých závodech lze tuto informaci získat na prezenci, nebo Info Pointu. V případě špatně nebo neúplně vyplněné přihlášky se startující vystavuje riziku, že jeho výsledek nebude započítán.

Závodník je dále povinen ověřit si, že není v RS registrován duplicitně. Pokud zjistí, že ano, je nutné co nejdříve kontaktovat pořadatele KPŽ.

V případě vzniku špatně zapsaného výsledku z výše uvedených důvodů, nese plnou zodpovědnost závodník a reklamaci nelze uplatnit. 

Závodník startuje vždy na vlastní nebezpečí. Závody se jedou za plného silničního provozu a proto je účastník povinen dodržovat pravidla silničního provozu a dbát pokynů pořadatele.

Závodník by měl před závodem znát svůj aktuální zdravotní stav a podrobit se odbornému vyšetření sportovním lékařem. Doporučujeme uzavření úrazového pojištění.

Přehlašovaní na jinou trať v den závodu je možné pouze se souhlasem delegovaného zástupce KPŽ / rozhodčího, a to za poplatek 100 Kč. Přehlášení může být bez udání důvodu zamítnuto.

Účastník může do 7 dní před závodem přihlášku stornovat. Stornování přihlášky včetně vrácení peněz na účet je za poplatek 100 Kč.

1.3. Věkové kategorie závodníků v seriálu KPŽ 2020

Pro zařazení do věkové kategorie je rozhodující dosažení stanoveného věku v příslušném kalendářním roce bez ohledu na den a měsíc narození. Kategorie na jednotlivých trasách se mohou lišit. Během sezóny nelze měnit ročník. 

V případě, že si závodník není jistý, do které kategorie v rámci vybraného závodu patří, je povinen kontaktovat pořadatele seriálu. Stejně tak pokud závodník zjistí, že je v den závodu zařazen a hodnocen ve špatné kategorii, je povinen tuto skutečnost nahlásit v Info Pointu.

U kategorií DOM/DOZ a M/Z0-5 se nevyhlašuje pořadí. Diplomy za účast se předávají hromadně na pódiu.

 1.4. Řazení na startu a start

 Systém sám seřadí přihlášené závodníky podle průměrného bodového hodnocení viz. bod 1.5. Závodníkům následně přidělí startovní čísla. Hodnota přiděleného čísla zároveň informuje závodníky a pořadatele o zařazení účastníka do konkrétního startovního bloku.

Startovní bloky jsou jasně a viditelně oddělené. Vstup do nich hlídají pořadatelé závodu, případně ověřují informace dle startovní listiny. Závodníci do tohoto prostoru vstupují a řadí se v libovolném pořadí. Pro vstup používají výhradně místa k tomu určená.

Vstup do startovního bloku se uzavírá 5 minut před startem. Závodník, který se nedostaví včas do příslušného bloku, automaticky startuje z posledního bloku číslo 7. 1 minutu před startem se odstraní zábrany mezi koridory a vytvoří se jeden startovní blok.

Průměrné bodové hodnocení bude pravidelně aktualizováno na www.kolopro.cz.

Bloky trasy B / C / A / O

Startovní  čísla

1 Blok

xxx 1 - xx 50

2 Blok

xx 51 - x 100

3 Blok

x 101 - x 200

4 Blok

x 201 - x 300

5 Blok

x 301 - x 400

6 Blok

x 401 - x 500

7 Blok

x 501 a více

 Trasa

Startovní  čísla

Trasa B

B 1 - 1999

Trasa C

C 2001 - 2999

Trasa D

D 3001 - 3999

Trasa A

A 4001 - 4999

Trasa O

O 5001 - 5999

Trasa JT

JT 6001 - 6999

Trasa JTM

M 7001 - 7999

Trasa GB

GB 8001 - 8999

Trasa E

E 9500 - 9999

Závodníci na trase D - Family jízda mají jeden startovní koridor.

Závodníci Junior Trophy Marathon se řadí do koridoru 1 a 2 před účastníky FJ. Následuje koridor 3 pro doprovod JTM. Pokud není řečeno jinak, jedou po trase D.

Startovní čísla A 4151-4200, B 151-200, C 2181-2200 slouží pořadateli a organizátorovi projektu k přidělení tzv. divoké karty (DK). Ti DK rozdělují podle vlastního uvážení. O DK lze zažádat u pořadatele KPŽ, a to nejpozději 10 dní před konáním závodu formou emailu na info@kolopro.cz. Všechna čísla nemusí být obsazena! 

V rámci soutěže Prestige Trophy Marathon na trase A a B, mají nárok na druhý blok první tři průběžně hodnocení muži z každé kategorie. Nárok na třetí blok mají první tři průběžně hodnocené ženy z každé kategorie. Na trase C na 1 blok první tři kadeti a na druhý blok první tři kadetky v průběžném pořadí. Těmto závodníkům bude na základě tohoto pravidla, při sestavování startovní listiny přiděleno startovní číslo odpovídající danému bloku.

Sportovní ředitel seriálu nebo rozhodčí má ve výjimečných případech právo zařadit závodníka do bloku, který neodpovídá jeho startovnímu číslu. Stejně tak má právo přidělit startovní číslo, které neodpovídá jeho výkonnosti.

Start závodů KPŽ je hromadný; tj. všichni jezdci startují na dané trati ve stejném čase.

Na vybraných závodech se startuje pomocí tzv. vln. Jde o rozdělení závodníků do skupin podle startovních čísel, které startují po sobě v časovém intervalu. V propozicích jednotlivých závodů budou vlny upřesněny s ohledem na místní podmínky a možnosti. O vlnách může pořadatel rozhodnout i v den konání závodu.

Všechny závody Kola pro život začínají slavnostním startem za zaváděcím automobilem. Ostrý start začíná ve chvíli, kdy jej ze zaváděcího automobilu odmává startér praporem s logem seriálu KPŽ. V tu chvíli zaváděcí automobil zrychlí nebo sjede v bezpečném místě z trasy závodu tak, aby nepředstavoval překážku pro závodníky v ostrém závodu.

Předjetí zaváděcího automobilu nebo jakýkoli kontakt se zaváděcím automobilem v době před odmáváním ostrého startu se trestá okamžitou diskvalifikací.

Pořadatel seriálu si vyhrazuje právo na případné změny systému řazení.

1.5. Výpočet průměrného bodové hodnocení

Průměrné bodové hodnocení, sloužící k řazení na startu. Vychází z bodové tabulky soutěže Prestige Trophy. Bodovým ziskem se rozumí bodový zisk za absolutní pořadí po násobení koeficientem obtížnosti tratě. 

Systém vypočítavá zvlášť průměrné bodové hodnocení u trasy C - Prestige Trophy Classic a zvlášť u ostatních tras zařazených do Prestige Trophy Marathon(A/B)! Body se nepřenáší.
Účastník, který na trase C nikdy nezávodil, začíná s nulovým bodovým hodnocením. 
Účastník, který v roce 2019/20 závodil pouze na trasách zařazených v PTM (A/B) a chce závodit na trase C, začíná s nulovým bodovým hodnocením. 

a) výpočet při prvním startu závodníka v roce 2020

V prvním závodě, na který se účastník přihlásí, se bude závodníkovi počítat průměrný bodový zisk z 3 nejlépe odjetých závodů v roce 2019. V případě, že odjel 2 závody, průměrný bodový zisk ze dvou. V případě jednoho odjetého závodu, výsledek z jednoho závodu.

b) výpočet po odjetí 1. závodu v roce 2020

1 závod odjetý = prům. bod. zisk 2019 + bod. zisk z 1. závodu 2020 děleno 2 (dále jen / 2)

2 závody odjeté = prům. bod. zisk 2019 + bod. zisk z 1. závodu 2020 + bod. zisk z 2. závodu 2020 / 3

více jak 2 závody odjeté = systém vybere z odjetých závodů 2020 a prům. bod. zisku 2019 nejvyšší 3 bodové zisky / 3

c) v případě, že závodník nejel žádný závod v roce 2019

1 závod odjetý = bod. zisk z 1 závodu / 1

2 závody odjeté = bod. zisk z 1 závodu + bod. zisk z 2. závodu / 2 

více jak 2 závody odjeté = nejlepší 3 bodové zisky v roce 2020 / 3 

1.6. Vyhlášení vítězů na jednotlivých závodech KPŽ

Na jednotlivých závodech jsou pro vítěze každé kategorie v rámci tras A, B a C garantovány medaile pro první tři. Vyhlášení a odměnění vítězů v závodě se týká pouze těch kategorií, pro které byla daná trať vypsána podle pravidel KPŽ. Vypsané kategorie jsou vždy zveřejněny u jednotlivých závodů a tras na www.kolopro.cz.

Na jednotlivých závodech garantujeme minimální finanční prémie v absolutním pořadí muži a ženy na trase B. V případě, že závod má i trasu A, je tato finanční prémie vypsána na této trase. Závodník je povinen si cenu převzít osobně v rámci slavnostního vyhlášení v den závodu. Pokud tak neučiní, ztrácí na ni nárok.

Absolutní vítěz a vítězka mají nárok si vzít na podium své kolo, na kterém vyhráli závod. Kolo musí být čisté.

Garantované finanční prémie v závodě pro kategorii Elite:

Kat.

1. místo

2. místo

3. místo

4. místo

5. místo

Muži

6000 Kč

4000 Kč

3000 Kč

2000 Kč

1000 Kč

Ženy

3000 Kč

2500 Kč

2000 Kč

1500 Kč

1000 Kč

1.7. Občerstvovací a technické zóny

Občerstvovací a technické zóny slouží závodníkům k poskytnutí občerstvení a technické pomoci od tzv. podpůrného teamu. Tyto zóny jsou vyznačeny v oficiální mapě závodu.

1.7.1. Občerstvovací zóny

Podání občerstvení závodníkům ze strany podpůrného personálu je povoleno pouze z ruky. Členové podpůrného týmu nesmějí ve vymezené zóně vedle závodníka běžet. Polévání závodníků ze strany podpůrného týmu je zakázáno.

Občerstvení závodníků je možné kdekoliv na trati. V případě, že je podáváno mimo občerstvovací zóny, nese závodník plnou zodpovědnost za podpůrný team. V případě, že tento team jakýmkoliv způsobem ohrozí nebo omezí ostatní účastníky závodu, vystavuje se závodník riziku trestního postihu.

Odhazování odpadků je možné pouze ve vyhrazených zónách a na občerstvovacích stanicích. Zóny jsou vyznačeny cedulemi „Začátek a konec odpadkové zóny“ na trase závodu.

1.7.2. Technické zóny

Technická podpora závodníkům je povolena pouze za následujících podmínek:

Technická podpora na trati mimo vymezený prostor občerstvovacích/technických zón – Team Support je povolena pouze svépomocí nebo za asistence ze strany závodníků stejného týmu.

Za povolenou technickou podporu se považuje oprava nebo výměna jakéhokoli komponentu kola s výjimkou rámu. Výměna celého kola v průběhu závodu není povolena a závodník musí cílem projet se startovním číslem připevněným na řídítkách. Startovní číslo se musí být identické s číslem, které mu bylo přiděleno v registraci pro start.

Technická podpora ze strany týmů je povolena pouze ve vyhrazeném prostoru v rámci  občerstvovacích/technických zón.

Náhradní díly a nástroje na opravu kola mohou být závodníkovi poskytnuty pouze v rámci vyznačených prostor uvnitř občerstvovacích/technických zón. Výměnu komponentů a opravy může provádět závodník, jeho týmový kolega, stejně jako kterýkoli člen podpůrného týmu.

Závodníci s sebou mohou vézt drobné nářadí a náhradní díly, za předpokladu, že tím nebudou ohrožovat vlastní zdraví, ani zdraví ostatních závodníků.

Žádný závodník se nesmí na trati obrátit a vrátit se do technické zóny v protisměru trasy závodu. Jakékoli porušení tohoto pravidla bude trestáno okamžitou diskvalifikací. Jezdec se může vrátit proti směru závodu pouze v rámci konkrétní občerstvovací/technické zóny a to takovým způsobem, aby neohrozil nikoho z ostatních závodníků.

1.7.3. Vybavení závodníků

Není povoleno využívat vysílačky ani jakékoli jiné radiokomunikační zařízení pro komunikaci mezi závodníky a členy realizačního týmu v průběhu závodu.

Použití plášťů s hřeby a kovovými hroty je přísně zakázáno v rámci všech závodů Kola pro život. Závodníkům porušujícím toto pravidlo nebude dovoleno v závodech KPŽ startovat.

Při závodech Kola pro život na všech trasách vyjma těch kde je vypsána kategorie Gravel bike, není povoleno startovat s klasickými zahnutými silničními řídítky, tzv. berany. Stejně tak není povoleno řídítka osadit triatlonovými nebo časovkářskými nástavci.

Každý z účastníků závodů je povinen konce řídítek opatřit gumovými záslepkami, tzv. špunty. Závodníkům porušujícím toto pravidlo nebude dovoleno v závodech KPŽ startovat.

Použití elektrokol je povoleno pouze na trase D.

1.8. Porušení pravidel seriálu KPŽ, podání protestu a etický kodex

1.8.1. Závodník porušuje pravidla

V případě špatně či neúplně vyplněné přihlášky.

Bude-li startovat z jiného místa / bloku, než je mu určeno a bylo mu přiděleno na základě pravidel, rozhodčím, případně delegovaným zástupcem KPŽ. 

Pří jízdě bez helmy, řádně umístěného a správného startovního čísla s čipem.

V případě použití zakázaných dopingových látek (dle předpisů ČSC a UCI).

Bude-li mu poskytnuta pomoc druhé osoby v podobě tlačení, tažení, výměny celého kola, k dosažení jeho výsledku.

V případě jízdy mimo vyznačenou trať, jízdě po chodníku.

Dále:

Jestliže závodník odstoupí z jakéhokoliv důvodu ze závodu, je povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit v Info Pointu, nebo časomíře.

Závodník nesmí tabulku se startovním číslem nijak řezat, stříhat ani upravovat. Výjimka může být dána pouze sportovním ředitelem seriálu/rozhodčím KPŽ.

1.8.2. Etický kodex

 • Závodníci a všechny osoby účastné na závodech seriálu Kolo pro život jsou povinni za všech okolností dodržovat pravidla fair-play a sportovního chování. To platí i vůči oficiálním představitelům seriálu. Měli by se chovat slušně, ohleduplně a neohrožovat zdraví sebe ani ostatní závodníky.
 • Závodníci jsou povinni umožnit předjíždění rychlejším jezdcům a v žádném případě jim nesmějí úmyslně blokovat trasu.
 • Pokud závodník úmyslně a zřetelně zvýhodní dalšího jezdce tím, že mu např. přenechá pořadí v závodě a tím i umožní zisk bodů, vystavuje se riziku trestného postihu.
 • Každý závodník je povinen, v případě potřeby, poskytnou první pomoc závodníku, který se zranil, a jednat tak, aby se o skutečnosti dozvěděl co nejdříve pořadatel a mohl na místo přivolat první pomoc, resp. kvalifikovanou lékařskou pomoc.
 • Pokud jezdec z jakéhokoli důvodu opustí trasu / sjede z trasy, je povinen se na ni vrátit zpět v bodě, kde ji opustil. Pokud jakýkoliv závodník sjetím z trasy získá výhodu, je to příčinou pro jeho diskvalifikaci ze strany jury závodu.
 • Všichni závodníci jsou povinni chovat se ohleduplně k přírodě a neznečišťovat odpadky okolí trasy. Odhazovat píchlé duše, cyklistické láhve, obaly od gelů, tyčinek, apod. je možné pouze v místech občerstvovacích stanic a v předem vyznačených oficiálních odpadkových zónách. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro diskvalifikaci závodníka ze strany jury závodu.
 • Úmyslné přeznačení trasy ze strany závodníka, členů jeho doprovodného týmu nebo jeho rodinných příslušníků je závažným prohřeškem proti fair-play a důvodem k vyloučení závodníka, popř. celého týmu ze seriálu závodů Kolo pro život.
 • Úmyslné svedení soupeřů z trasy ze strany závodníka, členů jeho doprovodného týmu nebo jeho rodinných příslušníků je závažným prohřeškem proti fair-play a důvodem k vyloučení závodníka, popř. celého týmu ze seriálu závodů Kolo pro život.
 • Všichni závodníci, členové jejich doprovodného týmu, pořadatelé a osoby jinak účastné na akcích seriálu Kolo pro život se musí chovat s náležitou péčí a pečlivosti při provádění svých svěřených úkolů a celkově jednat  tak, aby svými činy nepoškodili dobré jméno seriálu Kolo pro život. Jednání, které poškozuje dobré jméno seriálu Kola pro život může vést k vyloučení ze seriálu závodů Kolo pro život.
 • Závody seriálu Kola pro život jsou organizovány tak, aby za žádných okolností nedocházelo k diskriminaci kohokoli ze zúčastněných osob na základě jejich pohlaví, rasy, rodinného stavu, náboženského vyznání, zdravotního postižení nebo jeho politické stanoviska.

1.8.3. Podání protestu:

 • K řešení protestů a dalších otázek daných Pravidly musí být pro každý závod KPŽ sestavena minimálně tříčlenná jury z osob přítomných na závodě.  Složení jury může tvořit sportovní ředitel seriálu, ředitel závodu, zástupce časomíry a rozhodčí.
 • Povinností jury je řešit všechny podané protesty, všechny podněty, s nimiž se na jury obrátili pořadatelé (např. sporné projetí závodní trasy) a závodníci.
 • Členové jury rozhodují dle svého svědomí a řídí se přitom těmito Pravidly seriálu KPŽ  a citem pro spravedlnost. Za svá rozhodnutí nemohou být členové jury disciplinárně stíháni, ani nijak jinak perzekuováni.
 • Nedostaví-li se závodník, proti němuž je vedeno řízení, na výzvu pořadatele k jednání jury, může jury o jeho diskvalifikaci rozhodnout v jeho nepřítomnosti.
 • Protesty proti porušení či nedodržení Pravidel během závodu závodníkem je možné podat pouze v den závodu. V případě protestu na vyhlašované pořadí na podiu nejpozději 30 minut před vyhlášením trasy, které se protest týká. V případě dalšího pořadí nejpozději 30 minut po časovém limitu trasy, které se protest týká. Protest se podává v místě tzv. Info Pointu KPŽ v areálu zázemí. Podmínkou je vyplnění příslušného formuláře a složení kauce 500 Kč, která bude v případě kladného vyřízení ve prospěch protestujícího vrácena. V opačném případě kauce propadá pořadateli seriálu KPŽ. Pozdější reklamace nebudou uznány. Ve výjimečných případech, kdy se nedal z objektivního důvodu protest podat v řádném termínu, lze protest uplatnit do 24 hodin po skončení závodu formou emailu na info@kolopro.cz.
 • Všechny osoby zúčastněné na závodech jsou povinny s jury spolupracovat k objasnění protestu.
 • Jury má právo použít i nestandardní řešení např. posun ve výsledkové listině.
 • Protesty mohou podávat závodníci, členové doprovodných týmů, pořadatelé a další osoby přímo se účastnící závodu.

Možnosti potrestání porušení pravidel:  

 • slovní napomenutí
 • časová penalizace
 • diskvalifikace

Diskvalifikaci na startu provádí přímo rozhodčí, pořadatel závodu, sportovní ředitel seriálu nebo jeho zvolený zástupce, který je k tomu oprávněn. Diskvalifikovaný závodník může závod absolvovat, ale nebude uveden ve výsledkové listině a nebudou mu započteny body do jednotlivých soutěží v rámci KPŽ.

2. Sportovní soutěže v rámci seriálu KPŽ – Prestige Trophy 2020

Pořádá Kolo pro život, z.s.

Prestige Trophy (PT) je bodovaná soutěž probíhající v rámci závodů seriálu „Kolo pro život“ na trasách A, B a C.

Jednotlivé soutěže v rámci Prestige Trophy:

1. Prestige Trophy Marathon (PTM)

2. Prestige Trophy Classic (PTC)

3. Team Prestige Trophy  Race (TPR)

5. Team Prestige Trophy Hobby (TPTH)

Soutěž zaměstnanců Finanční skupiny České spořitelny (SZ)
(v rámci PTM)

*Započítávají se i partnerský závod Qayron Jestřebí hory, Malevil Cup by Author a Karlovarský AM bikemaraton.

2.1. Prestige Trophy Marathon

Soutěž jednotlivců v rámci seriálu Kolo pro život na tratích A, B. Závodníci soutěží mezi sebou v příslušných kategoriích podle věku a pohlaví. Body získané za umístění v jednotlivých závodech se načítají.

2.2. Prestige Trophy Classic

Soutěž jednotlivců v rámci seriálu Kolo pro život na tratích C. Závodníci soutěží mezi sebou v příslušných kategoriích podle věku a pohlaví. Body získané za umístění v jednotlivých závodech se načítají.

Kategorie Kadetů a Kadetek soutěží pouze na trase C

2.3. Team Prestige Trophy

Soutěž týmů v rámci seriálu Kolo pro život na tratích A a B*. Teamem pro potřeby PT se rozumí účelové seskupení závodníků, kteří jsou pro teamovou soutěž řádně zaregistrováni, mají společný název a svého kapitána. Team vzniká výhradně registrací přes www.kolopro.cz. Všichni členové teamu musí mít svůj profil v RS a musí souhlasit se svým zařazením v teamu. Team zakládá kapitán za pomoci čísel registrací jednotlivých členů. Team může být založen kdykoliv v průběhu sezóny.

Nově: Kompletní team se vytvoří první registrací. V průběhu sezóny nelze do teamu přidávat nové členky na neobsazená místa.

Pozor nezaměňujte Team s pojmem Klub! Klub je širší pojem. Závodník může mít svůj domovský klub (např. v rámci Českého svazu cyklistiky) a ten může být odlišný od Teamu v rámci PT. Pro PT se mohou závodníci sdružit do Teamu, i když jsou z různých klubů. Pojem Team patří pouze do soutěže Prestige Trophy.

2.3.1. Team Prestige Trophy Race

Založení teamu je zpoplatněno částkou 2000 Kč. Team musí tvořit nejméně 4 závodníci, maximální počet je 8. Team může být složen z jezdců všech kategorií. Soupiska členů je platná po celý průběh seriálu. Výměny, dohlášení a odhlášení jezdců nejsou v průběhu soutěže možné. 

Bodovat mohou pouze teamy, které jsou v den závodu na teamové soupisce. Body nelze připisovat zpětně.

2.3.2. Team Prestige Trophy Hobby

Založení teamu je zpoplatněno částkou 300 Kč. Team musí tvořit nejméně 3 závodníci, maximální počet je 5. Team může být složen z jezdců všech kategorií mimo kategorii RACE. Soupiska členů je platná po celý průběh seriálu.

Výměny, dohlášení a odhlášení jezdců nejsou v průběhu soutěže možné. Bodovat mohou pouze teamy, které jsou v den závodu na teamové soupisce. Body nelze připisovat zpětně.

 

2.4. Soutěž zaměstnanců FS České spořitelny

Po skončení sezóny budou oceněni nejlepší tři zaměstnanci FSČS, kteří se nejvýše umístili v rámci absolutního pořadí kategorie muži a ženy v soutěži PT.

2.5. Pravidla bodování soutěží Prestige Trophy

Principem soutěže je přiřazení určitého počtu bodů závodníkovi za jeho umístění v závodě podle bodovací tabulky. Body z jednotlivých závodů se sčítají.

Seřazením závodníků sestupně podle jejich bodových zisků vzniká celkové pořadí soutěže a pořadí v jednotlivých kategoriích. Po odjetí každého dílčího závodu je zapsáno tzv. Průběžné pořadí a po ukončení soutěže tzv. Celkové pořadí.

Podmínkou pro připsání bodů je dokončení závodu a uvedení v oficiální výsledkové listině.

Bodování jednotlivců v soutěži PTM a SZ

Jezdci získávají body odpovídající jejich umístění v absolutním pořadí. Z celkového počtu 15* závodů se započte 8 nejvyšších bodových zisků.

Bodování TPTR

Bodování v teamové soutěži vychází z principu součtu bodů získaných vždy nejvíce čtyřmi nejlepšími závodníky teamu v jednotlivém závodě. Následně se započte 8 nejlepších bodových zisků teamu z 15* závodů.

Bodování TPTH

Bodování v teamové soutěži hobby vychází z principu součtu bodů získaných vždy nejvíce třemi nejlepšími závodníky teamu v jednotlivém závodě. Následně se započte 5 nejlepších bodových zisků teamu z 15* závodů.

Bodový přínos jednotlivce / člena teamu pro teamovou soutěž se získá součtem bodů za absolutní pořadí a za umístění v kategorii (dle bodovací tabulky).

Závodníci kategorií Z50 a M60, kteří budou startovat na trase A, budou bodování v rámci kategorií Z40 a M50.

* Počet závodů, ve kterých se dají vyjet body, se může vzhledem k mimořádným událostem spojené s epidemií změnit.

Bodovací tabulku naleznete zde.

2.5.1. Kategorie Prestige Trophy

Pro zařazení do věkové kategorie je rozhodující dosažení stanoveného věku v příslušném kalendářním roce bez ohledu na den a měsíc narození. Během sezóny nelze kategorii měnit.

V případě, že si závodník není jisty, do které kategorie náleží, je povinen kontaktovat pořadatele seriálu. Stejně tak pokud závodník zjistí, že je v den závodu zařazen a hodnocen ve špatné kategorii, je povinen na tuto skutečnost upozornit oficiální časomíru, nebo sportovního ředitele seriálu, který mu příslušnou kategorii přidělí.

Tabulka Zde

2.6. Hodnocení soutěží Prestige Trophy

a) Absolutní pořadí

Absolutní pořadí je sestaveno nezávisle na věkových kategoriích. Vzniká prostým součtem bodů po přepočtu koeficientem tratí, získaných podle celkového umístění v cíli jednotlivých závodů. Absolutní pořadí v PTM se vyhlašuje zvlášť v kategorii muži a ženy v rámci PTM.

b) Pořadí v kategorii

Bodově vychází z absolutního pořadí a vyjadřuje pozici závodníka pouze v rámci jeho kategorie. V rámci Prestige Trophy se vyhlašují a bodují všechny kategorie viz bod 2.5.1. zvlášť PTM a PTC.

c) Pořadí teamů

Součet bodového zisku nejlépe bodovaných závodníků v daném závodě. Celkové pořadí teamů v PT Race a Hobby je součtem výsledných bodových zisků v jednotlivých závodech.

V případě shodného pořadí rozhoduje lepší skóre v dosaženém pořadí závodníkem / teamem v jednotlivých závodech. V případě shodného součtu pořadí v TPT rozhoduje lepší pořadí jednotlivých závodníků.

Průběžné pořadí soutěží bude pravidelně aktualizováno na www.kolopro.cz.

2.7. Vyhlášení Prestige Trophy 

Po skončení celé soutěže budou slavnostně vyhlášeni 3 nejlepší jednotlivci PTM a PTC z každé kategorie, 5 nejlepších žen a mužů v absolutním pořadí v PTM a SZ a 5 nejlepších teamů v TPTR a TPTH. Pořadatel Prestige Trophy si vyhrazuje právo vyhlásit místo, průběh, formu a termín slavnostního předávání cen. Slavnostní předávání cen se uskuteční nejpozději do 31. prosince 2020.

Ceny*:

Prestige Trophy Marathon – Absolutní pořadí

 

Muži

Ženy

1. místo

Finanční odměna 30 000 Kč

Finanční odměna 30 000 Kč

2. místo

Finanční odměna 20 000 Kč

Finanční odměna 20 000 Kč

3. místo

Finanční odměna 15 000 Kč

Finanční odměna 15 000 Kč

4. místo

Finanční odměna 10 000 Kč

Finanční odměna 10 000 Kč

5. místo

Finanční odměna 5 000 Kč

Finanční odměna 5 000 Kč

 

Team Prestige Trophy Race

 

1. místo

Finanční odměna 60 000 Kč

2. místo

Finanční odměna 40 000 Kč

3. místo

Finanční odměna 30 000 Kč

4. místo

Finanční odměna 20 000 Kč

5. místo

Finanční odměna 10 000 Kč

 

Team Prestige Trophy Hobby

 

1. místo

věcná cena

2. místo

věcná cena

3. místo

věcná cena

4. místo

věcná cena

5. místo

věcná cena

 

Prestige Trophy Marathon a Classic v kategoriích

Muži

Ženy

oficiální dres Prestige Trophy, trofej, věcné ceny

oficiální dres Prestige Trophy, trofej, věcné ceny

trofej, věcné ceny

trofej, věcné ceny

trofej, věcné ceny

trofej, věcné ceny


Za team jedná s pořadatelem Prestige Trophy výlučně kapitán, ten také převezme cenu pro celý team.* Pořadatel si vyhrazuje právo na případné úpravy a změny cen, ceny budou postupně upřesňovány během roku.

*Všechny částky jsou již po odečtení příslušné srážkové daně ve smyslu úst. § 36 odst. 2 písm. i)  zák. č. 586/1992 Sb. v platném znění.

2.8. Podání protestu proti pořadí v Prestige Trophy

Reklamaci na pořadí soutěží PT je možné uplatnit výhradně u pořadatele PT, nejdéle však do tří pracovních dnů od zveřejnění konečných výsledků soutěží PT po posledním závodě na www.kolopro.cz. Reklamace musí mít písemnou formu (stačí e-mail). Reklamaci může podat pouze závodník, nebo kapitán teamu registrovaného v PT, jehož se soutěž přímo týká. Protest je možný pouze za předpokladu složení kauce 1000 Kč. Kauce je splatná do 3 dnů od podání protestu na účet pořadatele soutěže (číslo účtu: 3764437329/0800). V případě uznání protestu bude vklad stěžovateli vrácen. V případě neuznání protestu propadá ve prospěch pořadatele PT.

Na neodůvodněné stížnosti nebude brán zřetel. Body mohou být v případě vážného porušení pravidel odebrány závodníkovi/teamu i zpětně.

Protest řeší jury složená ze zástupců seriálu KPŽ a pořadatele PT. Povinností jury je řešit všechny podané protesty, všechny podněty, s nimiž se na jury obrátili závodníci. Členové jury rozhodují dle svého svědomí a řídí se přitom těmito Pravidly seriálu KPŽ a citem pro spravedlnost. Za svá rozhodnutí nemohou být členové jury disciplinárně stíháni, ani nijak jinak perzekuováni.

Všechny osoby zúčastněné na závodech jsou povinny s jury spolupracovat k objasnění protestu. Nespolupracuje-li závodník, proti němuž je vedeno řízení, může jury o jeho trestu rozhodnout bez jeho vyjádření.

Protesty proti porušení či nedodržení Pravidel a oficiálním výsledkům PT, řeší jury do 3 dnů ode dne podání protestu. Po skončení seriálu, lze protesty podat do 5 dnů od zveřejnění konečných výsledků.

Jury má právo použít i nestandardní řešení (např. posun ve výsledkové listině, ...).

Pozor: Pořadatel Prestige Trophy neřeší reklamace výsledků jednotlivých závodů!

3. Trasa D – Family jízda

Jede se obvykle na tratích o délce 15-25 km. Způsob řazení probíhá stejně jako u ostatních tras, tedy do tzv. bloků.
Na vybraných závodech se startuje v tzv. časových oknech. Účastník může vyrazit na trať kdykoliv během tohoto vyhrazeného času.

Family Adventure – Nový koncept testovaný v minulém ročníku seriálu. Účastník při prezenci obdrží mapu s průjezdními body, na kterých získává různé indicie, nebo plní úkoly. Po splnění podmínek bude účastník zařazen do slosování o hodnotné ceny. Pořadí průjezdů jednotlivými body a cestu k nim si účastník volí sám na základě vlastního uvážení.

Na trati FJ jedou všechny kategorie. Mohou na ní startovat i děti, a to pouze v doprovodu dospělého.

Family jízda se nevyhlašuje. Pořadí je pouze orientační.

V případě, že je účastník zároveň přihlášen na JT, nedostává nové číslo a čip. Jede na číslo z JT.

4. Junior Trophy (JT)

Pořádá Kolo pro život, z.s.

Seriál dětských závodů pořádaných na všech závodech v rámci seriálu KPŽ.

Nově se na vybraných závodech výsledky závodu skládají z více měřených disciplín.

Kategorie závodníku naleznete v bodě 2.5.1. těchto pravidel. Systém registrace na závody v bodě 1.2.

4.1. Bodování JT

V rámci JT se počítá u vybraných kategorií průběžné pořadí stejně jako u soutěží Prestige Trophy. Do průběžného pořadí se počítá 8 nejlepších výsledků z 15* závodů KPŽ. Absolutní pořadí vychází vždy z výsledku v dané kategorii zvlášť dívky a chlapci. V závodě Vysočina Arena Tour a Vrchlabí – Špindl MTB Tour se body násobí koeficientem 1,5.

Bodované kategorie:

Kat.

Popis

Ročník

M6-7

žáci 6-7 let

2014 – 2013

M8-9

žáci 8-9 let

2012 – 2011

M10-11

žáci 10-11 let

2010 – 2009

M12-13

žáci 12-13 let

2008 – 2007

Z6-7

žákyně 6-7 let

2014 – 2013

Z8-9

žákyně 8-9 let

2012 – 2011

Z10-11

žákyně 10-11 let

2010 – 2009

Z12-13

žákyně 12-13 let

2008 – 2007

* Počet závodů, ve kterých se dají vyjet body, se může vzhledem k mimořádným událostem spojené s epidemií změnit.

Bodovací tabulku naleznete zde.

4.2. Řazení na startu JT

Závodníci vybrané kategorie se řadí ve vyhrazeném prostoru u startu dle průběžného pořadí JT 2020. Na prvním závodě se závodníci řadí podle pořadí z roku 2019. Řazení probíhá během závodu předchozí kategorie, tedy cca 15 minut před startem dané kategorie.  Následuje prezentace jednotlivých účastníků. 5 minut před startem opustí rodiče či doprovod dětí startovní a cílový koridor. Závodník se řídí pokyny pořadatele JT.  

Právo na startovní pozici mají pouze závodníci, kteří se registruji on-line přes registrační systém Kolo pro život. Závodníci přihlášení v místě závodu se řadí až za předem přihlášené závodníky, bez ohledu na jejich dosažené umístění v Junior Trophy.

Řazení probíhá 10 minut před startem vybrané kategorie.

Rozhodčí JT má právo si závodníky seřadit podle vlastního uvážení s ohledem na jejich výkonnost a bezpečnost závodu.

Rodiče všech závodníků, zejména dětí na odrážedlech, nesmí z bezpečnostních důvodů vstupovat na trať. Čekají na závodníka v cílovém prostoru. Výsledkem nekázně rodičů může být i diskvalifikace. 

4.3. Systém startů a měření JT

Závodí se vždy na uzavřeném okruhu. Podle kategorie se upravuje počet kol a délka okruhu. Při velkém počtu účastníků v jedné kategorii se mohou starty rozdělit na několik rozjížděk.

Jednotlivé závody JT končí projetím vítěze cílem. Pořadatel má právo upravit čas startu jednotlivých kategorií a počet startů dle podmínek závodu. O této skutečnosti bude informovat závodníky na www.kolopro.cz a v místě prezentace závodů JT.

Na vybraných závodech může být závod sestaven z více disciplín (paralelní slalom, sprint, sjezd, apod..). Podrobnosti o těchto disciplínách budou zveřejněny přímo na stránkách vybraných závodů.

4.4. Vyhlášení JT

Na každém závodě se bude konat slavnostní vyhlášení všech kategorií. Pro první tři v pořadí budou připraveny věcné ceny a medaile. Současně bude vyhlášeno 4 a 5 místo. V Kategorii DO a Kluci a Holky do 5 let se vyhlašují všichni účastníci bez ohledu na umístění v závodě.

Na konci roku budou vyhlášeny a oceněny nejlepší tři děti z bodovaných kategorií, ve kterých se počítá průběžné pořadí. V případě shodného pořadí rozhoduje lepší skóre v dosaženém pořadí závodníkem v jednotlivých závodech.

 

4.5. Podání protestu proti pořadí v Junior Trophy

Reklamaci na pořadí JT je možné uplatnit výhradně u pořadatele JT, nejdéle však do tří pracovních dnů od zveřejnění celkových výsledků soutěže na www.kolopro.cz. Reklamace musí mít písemnou formu (stačí e-mail). Reklamaci může podat pouze závodník / zákonný zástupce, jehož se soutěž přímo týká. Na neodůvodněné stížnosti nebude brán zřetel. Body mohou být v případě vážného porušení pravidel odebrány závodníkovi i zpětně.

Protest je možný pouze za předpokladu složení kauce 1000 Kč. Kauce je splatná do 3 dnů od podání protestu na účet pořadatele soutěže (číslo účtu: 3764437329/0800). V případě uznání protestu bude vklad stěžovateli vrácen. V případě neuznání protestu propadá ve prospěch pořadatele JT.

Reklamace výsledků na jednotlivých závodech se řídí pravidly viz bod 1.8.3.

5. Junior Trophy Marathon (JTM)

Pořádá Kolo pro život, z.s.

Seriál dětských závodů pořádaných v rámci vybraných závodů seriálu KPŽ. Trasa závodu je svým charakterem stejná, nebo podobná trase D.

Kategorie závodníku naleznete v bodě 1.3. těchto pravidel. Systém registrace na závody v bodě 1.2.

6. Gravel & MTB Rally 

Pořádá Kolo pro život, z.s.

Trasy závodu jsou vedeny po zpevněných lesních, polních a asfaltových cestách. Způsob měření je upřesněn u každého závodu. Jedná se buď o „Start – cíl“, nebo měřené úseky, tzv. RZty. 

7. E-bike

Pořádá Kolo pro život, z.s.

Vyjížďka elektrokol pouze na na trase D - Family jízda, nebo Family Adventure. Povoleny jsou všechna běžná elektrokola s omezenou rychlostí do 25 km/h, která nepotřebuji zvláštní pojištění a legislativu.

8. Jízda dvojic

V rámci přihlášení tras B a C lze vytvořit tzv dvojici, které mezi sebou soupeří bez ohledu na věk a pohlaví. Dvojice musí projet mezičasem a cílem současně, maximálně v odstupu 60 vteřin.  Výsledky dvojic se nezapočítaví do žádné z bodovacích soutěží. Spodní věková  let a pro trasu C hranice dvojice je pro trasu B let. 

Na každém závodě budou vyhlášeny TOP 3 dvojice v rámci vybrané tratě.

 

Pořádá Kolo pro život, z.s.

Upozornění!

Neznalost pravidel se nepřipouští jako omluva. Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu pravidel. Do prostoru startu/cíle a na trať závodů Kolo pro život bude odepřen vstup osobám s jakýmkoli druhem přenosových zařízení, a to datových, obrazových i zvukových, které budou používány ke komerčním účelům. Žádné obrazové a zvukové záznamy pořízené v prostoru startu/cíle a na trati závodů Kolo pro život a jejich doprovodném programu nemohou být bez svolení Petr Čech Sport, a.s.. použity pro komerční účely.

Pravidla Kolo pro život včetně systému hodnocení jednotlivých soutěží byly vytvořeny pro Petr Čech Sport, a.s. a Kolo pro život, z.s..Jejich další případné použití, ať už jako celku nebo jejich části, je možné pouze se souhlasem těchto společnosti.

  

Generální partner

Hlavní partneři

PARTNEŘI

DODAVATELÉ

Partneři Cyklopůjčovny Kola pro život

Generální mediální partner

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Mediální partneři

Institucionální partneři

Realizaci podporuje

MARKETINGOVÝ PARTNER

Za podpory

Kolo pro život - Podpora

Přečtěte si:

Nejčastěji kladené dotazy

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz?

 

Všechna práva vyhrazena. © Kolo pro život 2018.